0%

Məhsullar

 

BORU SİSTEMLƏRİ

Boru kəməri sistemi ümumiyyətlə boru fitinqləri və flansları kimi sahəyə aid  komponentlər daxil olmaqla boruların tam birləşməsini əhatə edir. Nasoslar, istilik dəyişdiriciləri, klapanlar və çənlər də boru sisteminin tərkib hissəsi hesab olunur. Boru sistemləri sənaye proseslərimizin əsas özəyidir və boru sistemlərinin töhfəsi sənayeləşmiş cəmiyyətdə əhəmiyyət kəsb edir.

 • Boru
 • Klapan
 • Fitinq
 • Flans
 • Klapanları idarə edən mexanizm
 • Filtr
 • Araqat
 • Buxar ayırıcılar

 

MEXANİKİ VƏ ELEKTRİK DAYAQ SİSTEMLƏRİ

Dəzgah nəzərdə tutulan işi yerinə yetirmək məqsədilə, güc tətbiq edən və hərəkəti idarə etmək üçün enerjidən istifadə edən mexaniki strukturdur.

Elektrik generatoru xarici dövrədə istifadə üçün mexaniki enerjini elektrik enerjisinə çevirən cihazdır.

 • Nasos
 • Kompressor
 • Ventilyatorlar
 • Generator

 

QAYNAQ AVADANLIQLARI

Qaynaq detalları birlikdə və ya birləşməyə əlavə olunmuş doldurucu materialı əritmək üçün yüksək istilikdən istifadə edərək materialları, adətən metalları və ya termoplastik kütlələri birləşdirən prosesdir.

 • Əridici qurğular və odluqlar
 • Qaynaq aləti və kəsici alət
 • Kontakt detallar
 • Məftil və metal çubuqlar
 • Qaynaq şablonu
 • Ucluqlar
 • Diffuzorlar
 • Elektrodlar

 

QALDIRICI AVADANLIQLAR

Qaldırıcı avadanlıq yükləri qaldırmaq və endirmək üçün hər hansı iş avadanlığıdır və bunu yerinə yetirmək üçün istifadə olunan hər hansı aksessuardan ibarətdir.

 • Ayaqaltılar
 • Jqutlar
 • Kəmər
 • Montaj petlələri
 • Qarmaqlar
 • Bərkidicilər
 • Yük saxlayıcılar
 • Kanat
 • Qaldırıcı qarmaqar
 • İşıqlandırma

 

ÜZLÜK VƏ MÜHAFİZƏ

Üzlük bir qayda olaraq, alt təbəqə kimi adlandırılmaqla obyektin səthinə çəkilən örtükdür. Funksional örtüklərdən alt təbəqənin çatlamaya, rütubətə, korroziyaya davamlılığı və ya aşınmaya müqaviməti kimi səth xüsusiyyətlərini dəyişdirmək üçün istifadə edilə bilər.

 • Sürtgü yağı
 • Yağ
 • Boya

 

KABEL VƏ KABEL AVADANLIQLARI

Kabel bir-birindən təcrid olunmuş bir və ya bir neçə keçiricidən və yaxud örtüyə salınmış optik liflərdən hazırlanmış strukturdur.

 • Kabel
 • Kabel novları

 

XAMMAL

Xammal – ilkin istehsalda və yaxud malların istehsalında istifadə olunan material və ya maddələrdir.

 • Sement
 • Qum
 • Kimyəvi maddələr
 • Ağac
 • Metal
 • Beton

 

ƏL VƏ AVTOMATİK ALƏTLƏR VƏ AŞKARETMƏ

Əl və Elektrik alətləri və Aşkaretmə Əl və Elektrik alətləri ən ağır iş şəraitinə davam gətirmək üçün layihələndirilmiş və qabaqcıl mükəmməllik standartını təqdim etmək üçün işlənib hazırlanmışdır.

Detektorlar ətrafdakı hadisələri və ya dəyişiklikləri aşkar etmək məqsədi daşıyan cihaz, modul, dəzgah və yaxud alt-sistemdir

 • Qayka açarları
 • Kəlbətinlər
 • Kəsicilər
 • Yonucular
 • Vurucu alətlər
 • Vintaçanlar
 • Bərkidicilər
 • Drellər
 • Mişarlar
 • Tutqaclar
 • Lazer ölçücü
 • Təzyiq ölçən
 • Detectors

 

FƏRDİ MÜHAFİZƏ VASİTƏLƏRİ (FMV)

Fərdi mühafizə vasitələri (FMV) ondan istifadə edən şəxsi xəsarət və ya infeksiyadan qorumaq üçün işlənib hazırlanmış qoruyucu geyimdən, dəbilqələrdən, eynəklərdən və yaxud digər geyim və ya vasitələrdən ibarətdir. Fərdi mühafizə vasitələrinin ünvanlandığı təhlükələrə fiziki, elektrik, istilik, kimyəvi, bioloji təhlükələr və aerozol hissəcikləri aiddir.

 • Başın Qorunması
 • Gözün Qorunması
 • Eşitmənin Qorunması
 • Bədənin Qorunması
 • Nəfəsin Qorunması
 • Əlin Qorunması
 • Ayağın Qorunması

 

İSİTMƏ, VENTİLYASİYA VƏ HAVA KONDİSİYALAŞDIRMA (İVHK)

İsitmə, Ventilyasiya və Hava Kondisiyalaşdırma (İVHK) sistemi qapalı məkanda və nəqliyyat vasitələrində istifadə olunan texnologiyadır. O, qapalı məkanda istilik rahatlığını və qəbul edilən hava keyfiyyətini təmin etmək məqsədi daşıyır.