Məhsullar

 

BORU SİSTEMLƏRİ

Boru kəməri sistemi ümumiyyətlə boru fitinqləri və flansları kimi sahəyə aid  komponentlər daxil olmaqla boruların tam birləşməsini əhatə edir. Nasoslar, istilik dəyişdiriciləri, klapanlar və çənlər də boru sisteminin tərkib hissəsi hesab olunur. Boru sistemləri sənaye proseslərimizin əsas özəyidir və boru sistemlərinin töhfəsi sənayeləşmiş cəmiyyətdə əhəmiyyət kəsb edir.

 • Boru
 • Klapan
 • Fitinq
 • Flans
 • Klapanları idarə edən mexanizm
 • Filtr
 • Araqat
 • Buxar ayırıcılar

 

MEXANİKİ VƏ ELEKTRİK DAYAQ SİSTEMLƏRİ

Dəzgah nəzərdə tutulan işi yerinə yetirmək məqsədilə, güc tətbiq edən və hərəkəti idarə etmək üçün enerjidən istifadə edən mexaniki strukturdur.

Elektrik generatoru xarici dövrədə istifadə üçün mexaniki enerjini elektrik enerjisinə çevirən cihazdır.

 • Nasos
 • Kompressor
 • Ventilyatorlar
 • Generator

 

QAYNAQ AVADANLIQLARI

Qaynaq detalları birlikdə və ya birləşməyə əlavə olunmuş doldurucu materialı əritmək üçün yüksək istilikdən istifadə edərək materialları, adətən metalları və ya termoplastik kütlələri birləşdirən prosesdir.

 • Əridici qurğular və odluqlar
 • Qaynaq aləti və kəsici alət
 • Kontakt detallar
 • Məftil və metal çubuqlar
 • Qaynaq şablonu
 • Ucluqlar
 • Diffuzorlar
 • Elektrodlar

 

QALDIRICI AVADANLIQLAR

Qaldırıcı avadanlıq yükləri qaldırmaq və endirmək üçün hər hansı iş avadanlığıdır və bunu yerinə yetirmək üçün istifadə olunan hər hansı aksessuardan ibarətdir.

 • Ayaqaltılar
 • Jqutlar
 • Kəmər
 • Montaj petlələri
 • Qarmaqlar
 • Bərkidicilər
 • Yük saxlayıcılar
 • Kanat
 • Qaldırıcı qarmaqar
 • İşıqlandırma

 

ÜZLÜK VƏ MÜHAFİZƏ

Üzlük bir qayda olaraq, alt təbəqə kimi adlandırılmaqla obyektin səthinə çəkilən örtükdür. Funksional örtüklərdən alt təbəqənin çatlamaya, rütubətə, korroziyaya davamlılığı və ya aşınmaya müqaviməti kimi səth xüsusiyyətlərini dəyişdirmək üçün istifadə edilə bilər.

 • Sürtgü yağı
 • Yağ
 • Boya

 

KABEL VƏ KABEL AVADANLIQLARI

Kabel bir-birindən təcrid olunmuş bir və ya bir neçə keçiricidən və yaxud örtüyə salınmış optik liflərdən hazırlanmış strukturdur.

 • Kabel
 • Kabel novları

 

XAMMAL

Xammal – ilkin istehsalda və yaxud malların istehsalında istifadə olunan material və ya maddələrdir.

 • Sement
 • Qum
 • Kimyəvi maddələr
 • Ağac
 • Metal
 • Beton

 

ƏL VƏ AVTOMATİK ALƏTLƏR VƏ AŞKARETMƏ

Əl və Elektrik alətləri və Aşkaretmə Əl və Elektrik alətləri ən ağır iş şəraitinə davam gətirmək üçün layihələndirilmiş və qabaqcıl mükəmməllik standartını təqdim etmək üçün işlənib hazırlanmışdır.

Detektorlar ətrafdakı hadisələri və ya dəyişiklikləri aşkar etmək məqsədi daşıyan cihaz, modul, dəzgah və yaxud alt-sistemdir

 • Qayka açarları
 • Kəlbətinlər
 • Kəsicilər
 • Yonucular
 • Vurucu alətlər
 • Vintaçanlar
 • Bərkidicilər
 • Drellər
 • Mişarlar
 • Tutqaclar
 • Lazer ölçücü
 • Təzyiq ölçən
 • Detectors

 

FƏRDİ MÜHAFİZƏ VASİTƏLƏRİ (FMV)

Fərdi mühafizə vasitələri (FMV) ondan istifadə edən şəxsi xəsarət və ya infeksiyadan qorumaq üçün işlənib hazırlanmış qoruyucu geyimdən, dəbilqələrdən, eynəklərdən və yaxud digər geyim və ya vasitələrdən ibarətdir. Fərdi mühafizə vasitələrinin ünvanlandığı təhlükələrə fiziki, elektrik, istilik, kimyəvi, bioloji təhlükələr və aerozol hissəcikləri aiddir.

 • Başın Qorunması
 • Gözün Qorunması
 • Eşitmənin Qorunması
 • Bədənin Qorunması
 • Nəfəsin Qorunması
 • Əlin Qorunması
 • Ayağın Qorunması

 

İSİTMƏ, VENTİLYASİYA VƏ HAVA KONDİSİYALAŞDIRMA (İVHK)

İsitmə, Ventilyasiya və Hava Kondisiyalaşdırma (İVHK) sistemi qapalı məkanda və nəqliyyat vasitələrində istifadə olunan texnologiyadır. O, qapalı məkanda istilik rahatlığını və qəbul edilən hava keyfiyyətini təmin etmək məqsədi daşıyır.

 

ANTIFRIZ

Mineral inhibitorlarına əsaslanan istifadəyə hazır antifriz – IAT texnologiyası (Qeyri-üzvi Asit Texnologiyası) hazır həll (seyreltmə tələb etmir və  mənfi 40 ° C-yə qədər olan temperaturda avtomobilin soyutma sistemini qoruyur). Mis, pirinç və alüminium komponentləri olan, etilen qlikol əsaslı antifrizlərin istifadəsinin tövsiyə olunduğu istənilən müasir soyutma sistemlərində il boyu istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Ərizə:

 • Avtomobillər , yük maşınları və xüsusi texnika.
 • Ağır yüklənmiş dizel və qaz  mühərriklər.
 • Mini elektrik stansiyalarının stasionar mühərrikləri.

Faydaları:

 • Effektiv korroziyadan qorunma – nitritləri olmayan  qatqı paketi.
 • Kavitasiyaya qarşı mükəmməl qorunma – “yaş” silindrli astarlar üçün.
 • Deposits Çöküntü və əhəng qatı yoxdur – qatqı paketində fosfatlar yoxdur.
 • Təkmilləşdirilmiş istilik ötürülməsi – optimal mühərrik temperaturu.
 • Soyutma sisteminin donma və qaynama ilə qorunması – əsas komponent etilen qlikoldur.

Məhsul xüsusiyyətləri:

 • Metalların və ərintilərin (pirinç, mis, yüngül lehimli polad, çuqun, alüminium) hər növ korroziyadan etibarlı qorunmasını təmin edir və eyni zamanda müasir mühərriklərin alüminium səthlərinin yüksək temperaturda korroziyasının qarşısını alır;
 • Ölçüdən qoruyur;
 • Mükəmməl istilik keçiriciliyi və köpüklənməyə qarşı müqavimət göstərir;
 • Soyutma sisteminin bütün növ rezin və plastik hissələri ilə uyğun olan contalar və şlanqlar üçün neytral;
 • Görkəmli performans xüsusiyyətlərinə malik bir silikat mayesidir. Nitratlar, fosfatlar, aminlər (NAP pulsuz texnologiya) içermir.

 

İSTILIK DAŞIYICILARI

İstilik daşıyıcıları (istilik mübadiləsi sistemləri üçün soyuducular) istilik mübadiləsi prosesində ya artıq istiliyi götürən, ya da müxtəlif sənaye sahələrinin texnologiyalarında istiləşmə üçün istifadə olunan, həmçinin yaşayış, ofis və sənaye binalarını və binalarını istiləşdirmək üçün istifadə olunan mayelərdir. .

İstilik mübadiləsi avadanlığının səmərəliliyinin artırılması və istilik mübadiləsi sistemlərinin işinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə istilik sistemlərində uzun ömür müddəti olan bütün fəsillərdəki aşağı dondurucu (kompozisiya) soyuducu tiplərin yeni növləri hazırlanmışdır.

Sənaye istehsalının hazırkı inkişaf mərhələsində, istilik xüsusiyyətlərini yaxşılaşdıran aşqar paketləri olan qlikolların (etilen qlikol, propilen qlikol) sulu məhlulları ən çox istilik mübadiləsi sistemləri üçün işləyən vasitə kimi istifadə olunur. Günümüzdə bunlar istilik ötürmə proseslərində istifadə olunan ən səmərəli işləyən mayelərdir.

Glikollar əsasında müxtəlif istilik mübadiləsi sistemlərində istifadə üçün onlarla növ istilik ötürücü maye hazırlanmışdır. Bunlar yalnız ümumi mayelər deyil, həm də sənaye istilik dəyişdiriciləri üçün formulalardır. Bu cür kompozisiyalar yaxşı istilik ötürülməsini təmin edir və istilik ötürmə prosesinin yüksək effektivliyini qoruyur.

Formülasyonları, onların bərpası olmadan 5-7 ilədək optimal şərtləri qoruyaraq istifadə etmək mümkündür. Zəmanət müddəti və keyfiyyətə nəzarət bitdikdən sonra kompozisiyanı bərpa edə və ya dəyişdirə və əməliyyata davam edə bilərsiniz.

 

DONDURULMAYAN (SILECEK)

şüşənin  Yuyucunun içinə tökmək üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi bir maye. Ehtiyac yarandıqda az miqdarda maye ön şüşənin üzərinə atılır ki, bu da silicilərin mənfi şəraitdə daha yaxşı işləməsinə imkan verir.

İstifadəsi şüşə örtüyünün tozdan və kirdən daha yaxşı təmizlənməsini təmin edir. Lakin əsas funksiyası şüşənin  aşağı temperaturda donmasının qarşısını almaqdır. Dondurmayan maddələr sudan fərqli olaraq soyuqda donmayan xüsusi maddələr ehtiva edir.

 

 • Əsas komponent etilen qlikol, propilen qlikol və ya qliserindir. Evdəki istilik sistemi üçün bu antifriz mayesi yüksək bir viskozite indeksinə malikdir və bu da istənilən effektə gətirib çıxarır;
 • Əlavələr. Suyun istiləşməsi üçün dondurmayan mayenin köpüklənməməsi və temperatur artdıqda kristal çöküntü meydana gətirməməsi onların sayəsindədir.

 

ADBLUE

Ad Blue- getdikcə daha çox dizel avtomobillərinin vacib bir hissəsinə çevrilir və bu, son illərdə işlənmiş qazların tullantılarının azaldılması siyasətinin həyata keçirilməsidir.

AdBlue, azot oksidi (NOx) emissiyalarını azaltmaq üçün bəzi selektiv katalitik azaldıcı dizel mühərrikləri tərəfindən istifadə olunan bir mayedir. Bu mühərriklərin istifadə etdiyi yanacaq kimi, AdBlue-da   doldurulmalıdır, sadəcə bu qədər deyil.

 

AVADANLIQ MÜLKI VƏ HƏRBI ÜÇÜN BOYALAR

Bazarda mövcud olan boyaların təsnifatı onların istifadəsinin xüsusi hallarını müəyyənləşdirir.

Açıq havada işləmək üçün

Xarici təsirlərə ən davamlı (günəşin birbaşa şüaları, temperatur düşməsi, nəm konsentrasiyasının artması), mürəkkəb bir komponent tərkibi ilə xarakterizə olunur. Bir sıra qoruyucu əlavələr bu kateqoriyadakı boyaların toksikliyini təyin edir və bu səbəbdən də daxili istifadə üçün istifadə edilə bilməz.

Daxili iş üçün

Ekoloji cəhətdən təmiz və insan həyatı və sağlamlığı üçün tamamilə təhlükəsizdir. Eyni zamanda xarici təsirlərə zəif davamlıdırlar və praktikada yalnız daxili bəzək və bəzəkdə istifadə olunurlar.

Universal

Bunlar yuxarıda sadalanan iki kateqoriyanın xüsusiyyətlərini kompromis səviyyəsində ehtiva edirlər.

Hava davamlıdır

Çətin iqlim şəraitində təbii təsirlərə qarşı artan müqavimət.

Məhdud hava şəraiti

Çətin ətraf mühit şəraitində daxili iş üçün.

Qoruma

Müvəqqəti qoruma, məhsulların istehsalı prosesində, daşınması və saxlanması zamanı.

Su keçirməyən

Su ilə müntəzəm təmas vəziyyətləri üçün şirin və duzlu su mühitinin aqressiv təsirlərinə davamlıdır.

Xüsusi

Xüsusi istifadə hallarında spesifik xüsusiyyətlərə malikdirlər. Bunlar müxtəlif növ radiasiyaya qarşı müqavimətdir (məsələn, rentgen otağında), lüminesans və temperatur tənzimləyici xüsusiyyətlər, qeyri-standart səthləri (rezin, dəri, plastik) boyama qabiliyyəti.

Yağa davamlıdır

Mineral yağlar, yağlar və əlaqədar neft məhsulları ilə müntəzəm təmas vəziyyətləri üçün səthdəki bu xüsusi təsirlə əlaqədar olaraq davamlıdırlar.

Kimyəvi əleyhinə

Asidik, qələvi və digər kimyəvi birləşmələrlə tez-tez təmas halları üçün.

İstiyə davamlıdır

Yüksək temperaturda immunitet.

Elektrik izolyasiya

Daimi elektrik cərəyanına məruz qalan örtüklər üçün.

 

UNIVERSAL YAĞLAR

Yağlayıcı maddələr, yağ saxlanılmayan və ya ehtiyatın davamlı doldurulmasını təmin etmək mümkün olmayan sürtünmə vahidlərində istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.

sürtkü yağları, sürtkü yağlarının (dispersiya mühitinin) qatı maddələrlə qatılaşdırılması (dispersiya fazası) ilə əldə edilən, struktur bir çərçivə meydana gətirən, bir maye dispersiya mühitinin saxlandığı xüsusi bir sürtkü sinifidir.

Performans xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün sürtkü yağlarına müxtəlif funksional məqsədlər üçün qatqılar və qatı qatqılar daxil edilir.

Yağın tərkibi dörd qrupa bölünür.

 • Sabun.
 • Qeyri-üzvi.
 • Üzvi.
 • Karbohidrogen

 

LAKLAR VƏ ANTIKOROZIFLƏR

Laklar və antikorozif maddələr metal səthlərdə pasın yaranmasının qarşısını almaq və metal konstruksiyaları vaxtından əvvəl korroziya zədələrindən qorumaq üçün hazırlanmışdır. Qarışığa daxil olan komponentlər qoruyucu və dekorativ örtüyün möhkəmliyini və elastikliyini, aşınma müqavimətini və uzun müddət istismarını təmin edir.

 

MINERAL VƏ SINTETIK YAĞLAR

Mineral yağlar yanacaq yağının damıtılmasının məhsuludur. Texniki bitkilərdən hazırlanan mineral yağlar da var. Neft məhsullarından mineral yağların alınması texnologiyası çox sadədir, buna görə də bunlara əsaslanan mineral yağlar olduqca ucuzdur. Mineral yağların müsbət keyfiyyətləri arasında sabitlik, effektivlik və hissələrə kiçik bir dağıdıcı təsir daxildir.

Təbii formada mineral yağlar praktik olaraq istifadə edilmir. Yalnız “otaq” temperatur aralığında və ya müxtəlif qatqılarla yaxşı yağlama xüsusiyyətlərinə malikdirlər. Əlavələr mineral motor yağlarının korroziyaya qarşı, aşınmaya qarşı və yuyucu xüsusiyyətlərini artırır. Qeyd etmək lazımdır ki, müasir mühərrik yağlarının vəzifəsi yalnız sürtünmə müqavimətini azaltmaq deyil, həm də mühərrik hissələrini yanacaq yanma məhsullarından təmizləməkdir.

Yüksək temperaturun təsiri altında mineral yağlardakı qatqılar yanır və aşağı temperaturda mineral yağlar çox viskoz olur, bu da mexanizmlərin işini çətinləşdirir. Sintetik yağlardakı bu iki çatışmazlığı aradan qaldırmaq mümkün idi.

Sintetik yağlar

Bu maddə molekulların sintezi nəticəsində əldə edilir. Sintetik yağlar xarici amillərdən daha az asılıdır və istismar zamanı daha sabitdir. Mühərrik yağının ekstremal şəraitdə soyuq başlanğıcdan “yanma” ya qədər “işləməsi” lazım olan temperatur aralığını müəyyən etmək üçün yalnız mühərrik işləmə dövrlərini təhlil etmək kifayətdir. Bütün bu rejimlərdə mühərrikin eyni dərəcədə yaxşı işləməsi üçün yüksək keyfiyyətli sintetik yağ lazımdır.

 

DISTILLƏ EDILMIŞ SU VƏ ISTƏNILƏN KONSENTRASIYALI DEMINERALIZASIYA OLUNMUŞ (OSMOS) SU

Distillə edilmiş su, GOST R 58144-2018, GOST 6709-72, GOST 9.314-90 təmizlənməsinə uyğun olaraq standartlara uyğun, 5 μS / sm-dən çox olmayan xüsusi bir elektrik keçiriciliyi olan bir distillerin köməyi ilə texnoloji cəhətdən təmizlənmiş sudur. kateqoriya 3. Distilyasiya üsulları (ehtimal ki, təkrar) və / və ya əks osmoz və ion mübadiləsi (yeni GOST R 58144-2018 uyğun olaraq) ilə istehsal olunur.

 

QIDA VƏ SƏNAYE YUYUCU VASITƏLƏR

Sənaye yuyucu maddələr təyinatlarına görə fərqlənir: müntəzəm təmizlənmə, inadkar çirklərin təmizlənməsi və ya, məsələn, dezinfeksiya üçün. Konsentrat şəklində verilir. Bu, bir tərəfdən yuyucu vasitənin istifadəsinin səmərəliliyini artırır, digər tərəfdən xüsusi ehtiyacdan asılı olaraq müxtəlif konsentrasiyalı məhlulların hazırlanmasına imkan verir. Yuyucu vasitə əl ilə və ya xüsusi yuyucu avadanlıqdan istifadə edərək tətbiq olunur.

 

SOJ VƏ MAYELƏRI EMAL EDIN

Cooling lubricant (coolant) is a special substance used in the operation of metal processing machines. Each technological process of a lathe or milling machine is accompanied by friction, which can lead to deformation of the workpiece, breakdown of an expensive machine or its part, and a change in the mechanical properties of the metal.

Soyutma sürtkü (kəsici maye) metal emal maşınlarının işində istifadə olunan xüsusi bir maddədir. Bir torna və ya freze maşınının hər bir texnoloji prosesi sürtünmə ilə müşayiət olunur ki, bu da iş parçasının deformasiyasına, bahalı bir maşının və ya onun hissəsinin sıradan çıxmasına və metalın mexaniki xüsusiyyətlərinin dəyişməsinə səbəb ola bilər.

Metal işlənməsi üçün mayenin kəsilməsinin əsas məqsədi sürtünməyə məruz qalan səthləri ayırmaq və alətin istiliyini azaltmaqdır. Bu maye sürtünmə gücünü və kəsmək üçün lazım olan gücü azaldan işləyən səthlərdə bir yağlama filmi meydana gətirir. Məhsulun tərkibinə xüsusi qatqıların tətbiqi kəsmə prosesini asanlaşdırır – maye molekullar metal səthindəki mikro çatlara sürətlə nüfuz edir və sanki hissəcikləri arasında bir paz sürür.

 

KƏND TƏSƏRRÜFATI ÜÇÜN KIMYƏVI MADDƏLƏR

Kənd təsərrüfatı üçün gübrələr və kimyəvi maddələr ildən-ilə daha çox dəyişir. Üzvi və qeyri-üzvi mənşəli kimyəvi maddələrin hər cür birləşməsi müəyyən bitkilərin və ya torpağın ehtiyaclarına ən uyğun şəkildə hazırlanmağa imkan verir. Kənd təsərrüfatı üçün digər gübrələr və kimyəvi maddələr olduqca çox yönlüdür, ümumiyyətlə yalnız bir növ məhsul yetişdirmək üçün ciddi bir ixtisaslaşmayan kiçik fərdi təsərrüfatlarda istifadə olunur.

 

KIMYƏVI MADDƏLƏR

Kimyəvi reagentlər (kimyəvi reagentlər) – kimyəvi analiz, tədqiqat, müxtəlif laboratoriya işləri üçün nəzərdə tutulmuş kimyəvi preparatlar. Əksər hallarda kimyəvi maddələr fərdi maddələrdir; Bununla birlikdə, bəzi maddələrin qarışıqlarına (məsələn, neft efiri) reaktivlər də deyilir. Bəzən reaktivlərə xüsusi məqsədlər üçün olduqca mürəkkəb bir kompozisiya həlli deyilir (məsələn, Nessler reaktivi – ammonyakın təyin edilməsi üçün).